Privacybeleid

Laatste aanpassing 25 januari 2021

In onze Privacy Verklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gaius Advocaten.

Wie we zijn?

Gaius Advocaten is een groepering van advocaten te Ternat, Nattestraat 12B (tel. +32 2 582 98 88 – info@gaius-law.eu). De individuele advocaten van Gaius Advocaten treden op als verwerkingsverantwoordelijken voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door ons advocatenkantoor. Voor de actuele lijst van de advocaten die in ons kantoor werkzaam zijn, verwijzen wij graag naar onze website www.gaius-advocaten.be. Wij verzamelen, bewaren en verwerken ieder persoonsgegeven zo veilig als redelijkerwijs mogelijk en in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG / GDPR).

Gaius Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het beroepsgeheim

Gaius Advocaten, zowel het kantoor als haar individuele advocaten, zijn tevens gebonden door het wettelijk beroepsgeheim. Het beroepsgeheim omvat alle confidentiële informatie die onze advocaten ontvangen en ontdekken in de uitvoering van hun opdrachten en taken. Deze confidentiële informatie omvat, maar is niet beperkt tot, 

Confidentiële informatie waarop het beroepsgeheim betrekking heeft, mag alleen aan rechtbanken, arbiters en derde partijen worden vrijgegeven, voor zover dat:

Onze Privacy Verklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die strikt confidentieel dienen te blijven in het kader van het beroepsgeheim van advocaten, zoals hiervoor omschreven.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u als websitebezoeker de daarop aangeboden toepassingen gebruikt, zoals door het invullen van het contactformulier, wanneer u ons contacteert met behulp van de contactgegevens op de website of wanneer u gebruik maakt van onze online diensten.

Als u (contactpersoon van een) cliënt bent, verkrijgen wij uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze activiteiten van uzelf, van derden (bv. Gerechtsdeurwaarders) om bepaalde opzoekingen te doen (bv. Solvabiliteitsonderzoek), of van overheden (bv. raadpleging van het Rijksregister) of omdat ze toegankelijk zijn voor het publiek. 

Wij verkrijgen persoonsgegevens met betrekking tot derde personen (bijvoorbeeld een tegenpartij van onze cliënt) via onze cliënt of via inzage in dossiers bij overheden of de hoven en rechtbanken.

Bent u sollicitant, dat verkrijgen wij uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons bezorgt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u onze website bezoekt en ons eventueel contacteert via het online contactformulier, verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt, te weten uw naam, uw bedrijf, uw functie, uw e-mailadres en de inhoud van uw bericht.

De persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) van een cliënt of andere zakelijke partner verwerken betreffen: 

Naast de meer algemene persoonsgegevens komt het voor dat wij tevens bijzondere en gevoelige informatie verwerken, zoals

Dit is wel enkel zo wanneer deze gegevens met uw toestemming gegeven worden, voortvloeien uit een mandaatovereenkomst of gerechtvaardigd zijn in het kader van de uitvoering van onze opdracht tot adviesverlening, bijstand of vertegenwoordiging én de verwerking noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze opdracht.

In het kader van onze opdracht verkrijgen wij ook persoonsgegevens van derden die geen cliënt, leverancier, of gerechtelijke of administratieve actor zijn (bijvoorbeeld tegenpartijen, getuigen, derden die (onrechtstreeks) in een geschil of adviesverlening betrokken zijn).

Daarnaast kunnen wij via diverse kanalen (vb. internet, websites, (gespecialiseerde) gidsen, aanbevelingen…) gegevens verzamelen over personen die nuttig kunnen zijn voor onze dienstverlening en of onze cliënten, zoals gegevens van experten, vertalers, tolken, privédetectives, vervangers, deurwaarders, notarissen,… zulks met de bedoeling van (mogelijke) (verdere) samenwerking in het kader van onze dienstverlening of als (vrijblijvende) aanbeveling aan cliënten.

In het kader van een sollicitatie kunnen wij volgende persoonsgegevens verwerken:

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard.

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

De website maakt gebruik van:

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren en kan u niet weigeren. 

Functionele cookies worden enkel geplaatst nadat u een keuze gemaakt heeft.

Analytische cookies daarentegen zijn niet verplicht. Deze cookies worden enkel geplaatst als u daarvoor kiest. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een digitale analysesoftware die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie genereren over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), deze informatie te analyseren en rapporten op te stellen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren. 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Wij verwerken persoonsgegevens van onze cliënten of hun contactpersonen alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Wij verwerken persoonsgegevens van (een contactpersoon van) andere zakelijke contacten alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn beperkt tot:

In het kader van onze dienstverlening aan cliënten verwerken wij persoonsgegevens van derden die geen cliënt, leverancier, of gerechtelijke of administratieve actor. Bij de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van onze opdrachten dienen wij over de gegevens te beschikken van onze cliënten en andere bij de zaak betrokken derden.  Wij dienen deze personen te kunnen identificeren en de gegevens te verwerken die noodzakelijk of dienstig kunnen zijn in het kader van onze opdracht.  

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten met als doel het registeren van de sollicitatie voor een tewerkstelling op ons kantoor en het aanmaken van een profiel met het oog op een mogelijke aanwerving. Persoonsgegevens van sollicitanten worden bewaard gedurende een welbepaalde periode om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel. 

Op welke wettelijke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Indien u een websitebezoekers bent, en u ons contacteert via het online contactformulier of contactdetails invult op de website, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen.

Indien u (contactpersoon van een) cliënt bent of (van) enige andere zakelijke relatie, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinde:n

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. zeer specifieke direct marketing of marktonderzoeksactiviteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang u te beoordelen alvorens een aanbod van tewerkstelling te doen. Ook het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten kadert binnen ons gerechtvaardigd belang.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand.

Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel intern als extern.  Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze kantoren en/of archieven.

Als uw gegevens gedeeld moeten worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling (bv. bij gerechtelijke procedures, via het edeposit/DPA elektronische systeem, of enige andere applicatie). Evenwel kunnen wij omwille van pragmatische redenen en rekening houdende met de gangbare en beschikbare communicatietechnieken ook gegevens delen per post of via gewone e-mail.

Uw persoonsgegevens zijn beperkt toegankelijk voor de advocaten van ons kantoor en andere aan ons kantoor verbonden medewerkers. Verder zijn uw gegevens toegankelijk voor de beheerders van onze softwaresystemen, dit louter om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan deze systemen (bv. updates), en onze financiële administratie voor facturatie en boekhouding.  Wij hebben met hen contractuele afspraken gemaakt zodat zij ook gebonden zijn door onze privacyverklaring en jouw rechten gegarandeerd worden.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Als u websitebezoeker bent, hebben al onze medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als u (contactpersoon van een) cliënt bent of (contactpersoon van) een andere zakelijke partner, zullen onze medewerkers en advocaten toegang hebben tot uw persoonsgegevens op een strikte “need-to-know” basis. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan verbonden bedrijven en derden die ons diensten verlenen die redelijkerwijze toegang vereisen tot uw persoonsgegevens voor één of meerdere van de doeleinden zoals hoger omschreven.

De volgende externe partijen kunnen bijv. betrokken zijn:

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie te verstrekken aan derden waar dit wettelijk vereist is of waar wij ervan uitgaan dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een bevelschrift, een verzoek van een regelgever of enige andere juridische procedure waarin wij betrokken worden.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij gebruiken geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen voor toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens als websitebezoeker worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. De persoonsgegevens verkregen door het contactformulier op onze website worden gebruikelijk bewaard voor een periode van 5 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren, hetzij 

Als u (contactpersoon van een) cliënt bent of een (contactpersoon van) andere zakelijke partner, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als een algemene regel geldt dat gegevens in het kader van een contractuele relatie worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar startende van het einde van de contractuele relatie.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren, hetzij 

Andere gegevens van derden worden bewaard gedurende een termijn die in functie is van de aard van de relatie tot ons kantoor.

Als sollicitant bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende vijf jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven besproken worden.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. In het bijzonder heeft u het recht om:

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u ons een verzoek versturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen door 

U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of in het geval van elke privacy-gerelateerde vraag waarvan u ons op de hoogte bracht, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan deze Verklaring

Gaius Advocaten kan deze verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst aanpassingen staat rechts bovenaan de verklaring. De gewijzigde verklaring wordt op de website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Gaius Advocaten verzamelt en op welke manier zij deze informatie verwerkt.