Tarieven

Het is nagenoeg onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel een bepaalde opdracht u precies zal kosten. Verschillende factoren zijn van invloed op de omvang van de prestaties en de kostprijs: Minnelijke regeling of gerechtelijke procedure? Zal één aanleg volstaan of volgt er hoger beroep of zelfs cassatieberoep? Hoeveel uren zullen er effectief in een zaak worden gepresteerd enz.

De staat van kosten en erelonen van een advocaat kan uit drie elementen bestaan:

Het ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten of intellectueel werk en wordt in de regel bepaald op basis van een afgesproken uurloon en hangt af van de materie, het belang van de zaak, de draagkracht van de cliënt, de spoedeisendheid en het resultaat.

In specifieke gevallen (invorderingen/incasso’s, standaarddossiers/abonnementen, zeer specifieke procedures, urgentie, materie, etc.) kunnen afwijkende basisuurtarieven worden gehanteerd.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde of aanrekenbare uren, waarin begrepen: zuiver juridische prestaties (consultaties, vergaderingen, redactie van conclusies, adviezen, studie dossier en dossierstukken, etc.), vacaties (bijvoorbeeld de verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies, gevangenissen, etc.), pleidooien, redactie van brieven en aktes, …

De wet voorziet ook dat het ereloon afhankelijk is van de belangrijkheid van de zaak, wat zich vertaalt in een supplement dat bovenop het basisuurtarief wordt aangerekend op basis van het in geld waardeerbaar belang van de zaak, doch beperkt tot het belang dat het voorwerp uitmaakt van de betrokken betwisting.

Het aanvullend ereloon wordt berekend volgens een degressief percentage (15% v. € 0 – € 6.500; 10% v. € 6.500 – € 50.000; 8% v. € 50.000 – € 125.000; 6% v. € 125.000 – € 250.000; 4% > € 250.000) op het verkregen in geld waardeerbaar belang (toekenning van uw vordering of afwijzing van de vordering van de tegenpartij). Indien het geschil over meer dan één aanleg loopt, worden de toegepaste percentages verhoogd met 50% per aanleg.
Voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak kunnen één of meerdere voorschotten gevraagd worden. Een voorschot is het forfaitaire bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In tussenstaten of de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

De kosten

Kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt. De kosten omvatten enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening, zoals briefwisseling, dactylografie, kopijen, faxen, verplaatsingskosten.

De algemene kosten zijn deze die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak, doch onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van de taak van de advocaat, zoals kantoorinrichting, nutsvoorzieningen, onderhoud, herstellingen, verzekeringen, bibliotheek, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, boekhoudkosten, informatica communicatieapparatuur, representatiekosten, drukwerk, beroepskledij, …

Deze algemene kosten zijn verrekend in het toepasselijk kostentarief.
De specifieke kosten zijn kosten die uitsluitend op een bepaalde opdracht betrekking hebben:

Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften.
De werkelijk betaalde kosten van dagvaardingen, verzoekschriften, rolstellingen, expertises worden aan de cliënt doorgerekend.